Børnefamiliehus


Hvidborgs Børnehus har til formål at sikre, at familier, der er særligt udfordredede i deres liv kan udvikle sig positivt og dermed forblive sammen; og undgå anbringelse udenfor hjemmet.

Da vi ved fra nyere forskning, at børns læring, trivsel og udvikling sikres bedst ved, at barnet bliver boende hos sine forældre og modtager støtte/aflastning i nærmiljøet, har Hvidborg indgået samarbejde med Hvidovre Kommune om at etablere et særligt tilbud til børn og familier, der på forskellig vis er udfordrede.

Børnehuset skal danne grundlag for udvikling og trivsel i den samlede familie dvs. hos både børn og forældre, hvorfor der også arbejdes i to perspektiver.

 

Det ene perspektiv er på barnet.

Formålet her er at sikre barnets mulighed for trivsel, følelses- og adfærdsmæssig udvikling, øget selvværd samt, at barnet lærer at se og forstå sig selv og egne reaktioner i en sammenhæng.

Disse områder vil der blive arbejdet med, når barnet kommer i børnehuset, men også når pædagogen er i hjemmet sammen med familien.

 

Det andet perspektiv er på forældrene.

Formålet her at sikre forældrenes mulighed for at udvikle deres forælderrolle ved bl.a. at få struktur på hverdagen, lære at se og forstå barnets behov samt at kunne modtage guidning/vejledning i forhold til det at være forælder.

Disse områder vil der blive arbejdet med i hjemmet; nogle temaer kan drøftes sammen med hele familien – andre vil blive drøfte med forældrene alene.

 

Disse perspektiver må ikke betragtes adskilt, men er begge perspektiver, der arbejdes med sideløbende for at undgå anbringelse udenfor hjemmet.

Det er børnehusets grundholdning, at børn har bedst af at bo hos deres forældre, så længe forældrene kan opfylde deres forpligtelse til at drage omsorg for barnet. Dermed skal børnehuset betragtes som et sikkerhedsnet, der kan hjælpe forældrene med omsorgsopgaven i perioder, hvor det kan være særligt vanskeligt. Det centrale mål for børnehusets arbejde er således at søge at medvirke til at undgå anbringelse udenfor hjemmet.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er normaltbegavede børn mellem 5 og 12 år, der over længere tid er oplevet i mistrivsel i institution/skole samt fritid på en sådan måde, at det vurderes, at barnets fysiske og psykiske udvikling er så truet, at en anbringelse på sigt kan blive nødvendig.

Børn, der kan have behov for at komme i børnehuset, vil ofte være præget af sociale, adfærdsmæssige og emotionelle vanskeligheder. Hertil kommer, at disse børn typisk vil opleves i mistrivsel.

Målgruppens forældre har så store udfordringer og problemstillinger, at de i perioder kan komme til at præge barnets liv negativt uden at ville det.

Forældre, der kan have brug for hjælp fra børnehuset, vil ofte have massive sociale problemstillinger, en psykisk skrøbelighed, periodisk misbrug, ringe forældreevne samt ikke kunne yde tilstrækkelig omsorg for deres barn i en længere periode.

Spillerum

Børnehuset

I børnehuset samarbejder vi med forældrene om familiens udfordringer. Det vil sige, at vi sammen med forældre (og sagsbehandler) finder ud af, hvilke udfordringer forældre og børn står overfor; og sammen laver vi en plan for forskellige områder, der skal udvikles på.

Forældrene inddrages dermed aktivt i, hvordan forløbet skal tilrettelægges, og der tages udgangspunkt i de behov, som forældrene mener, der måtte være; dog også i de behov, som sagsbehandler påpeger. I arbejdet med forældrene tages videre udgangspunkt i de ting, der lykkes for dem som forældre. Uanset udfordringer og vanskeligheder vil der oftest være små succeser i hverdagen, som der skal rettes fokus mod, således at det bliver tydeligt for forældrene, hvad det er, de skal gøre mere af.

Sideløbende med dette kommer barnet 2-3 gange ugentligt i børnehuset efter skole/SFO. Barnet vil være i børnehuset til kl. ca. 20.00, og børnehusets pædagoger vil naturligvis sørge for aftensmad. Da børnehuset ligger centralt i Hvidovre, vil børnene bevare den vigtige tilknytning til deres nærmiljø, venner, skole, kammerater og familie, når de bliver indskrevet i børnehuset.

Der vil også for barnet være nogle udviklingsmål, der skal arbejdes med på forskellig vis. Barnet vil afhængig af alder og udviklingsniveau blive inddraget i målene, således at disse er kendte og giver mening for barnet.

Oftest vil der være tale om et forløb for familien, der strækker sig over flere år.

Børnehuset opbygges og indrettes så meget som muligt som et hjem. Tanken er, at børnene (og forældrene) skal opleve børnehuset som et trygt og rart sted at være, hvor de mødes af nærværende og engagerede pædagoger.

I børnehuset får alle børn mulighed for at trække sig tilbage på et værelse, hvis der opstår behov herfor. Værelserne er indrettede som almindelige børne-/ungeværelser – og deles af 2-4 børn afhængig af størrelse på det enkelte værelse samt den aktuelle sammensætning af børn/unge.

Det konkrete arbejde

Når barnet er indskrevet i børnehuset, tilknyttes en fast pædagog barnet og familien. Pædagogen har ansvar for at sikre gennemsigtighed i arbejdet samt være bindeled mellem hjem, skole, myndigheder og børnehuset. Det centrale i arbejdet er, at der skabes et tæt samarbejde i barnets netværk.

Arbejdet i børnehuset tager udgangspunkt i konkrete og individuelle handleplaner for det enkelte barn/den enkelte familie. Det vil sige, at det tilstræbes at møde familien i dennes behov, og at metoderne i arbejdet kan være meget forskellige afhængige af den enkelte familie/det enkelte barn. Aftalerne for arbejdet indgås i samarbejde mellem børnehuset, familien og sagsbehandler – og afhængig af barnets alder og udviklingsniveau inddrages disse ligeledes i aftaler.

Barnet og familien vil døgnet rundt kunne komme i kontakt med enten den tilknyttede pædagog eller børnehusets leder. Dermed sikres, at såfremt barnet og/eller familien befinder sig i en særlig svær situation, kan barnet/familien kontakte børnehuset, der vil kunne guide/vejlede i forhold til situationen – og også vil kunne komme akut hjem til familien, hvis situationen kræver det.

I børnehuset lægges der vægt på udvikling af sociale kompetencer samt faglig udvikling i form af massiv lektiestøtte. Endvidere er det centralt, at barnet bevarer sin tilknytning til kammerater/venner, hvorfor det er muligt for barnet at invitere venner med i børnehuset. Der er også mulighed for, at børnehuset kan bidrage til/afholde fødselsdag for kammerater/venner, hvis familien ønsker det.

Børnehuset kan tilbyde støtte til fritidsaktiviteter. Der er således mulighed for, at pædagogen kan deltage i fritidsaktiviteter sammen med barnet og familien.

Børnehuset vil på denne måde kunne bidrage med udviklingsstøtte til barnet/familien på flere konkrete og praktiske områder. Alle tiltag vil som udgangspunkt tage afsæt i barnet og barnets behov, men forældrene vil altid medtænkes.

For at sikre barnets trivsel og udvikling i hjemmet, vil børnehuset støtte forældrene med eksempelvis etablering af struktur for dagen, omsorg for og kommunikation med barnet, personlig pleje samt praktiske opgaver som eksempelvis morgenmad, putte om aftenen eller lave madpakker sammen med familien.

I børnehuset afholdes forskellige traditioner tilknyttet årets gang. Eksempler herpå kunne være påske, jul, fastelavn, sommerfest og lign. Nogle traditioner vil blive afholdt sammen med alle familierne i børnehuset – og andre traditioner vil være rettet alene mod børnene i børnehuset.