Barndomshjemmet


Barndomshjemmet – Det Hvide hus

 

Der er børn i Hvidovre kommune hvor man må vurdere at en anbringelse ikke kan undgås, hvor perspektivet er at barnet skal være anbragt den største del af/hele deres barn- og ungdom i et opholdssted, hvor en familiepleje skønnes kontraindikerende for barnets og/eller familiens situation og udvikling.

Barnet forbliver i sit nærmiljø såvel som barnet bevarer sit sociale netværk i skole og fritid i et tilbud med en anerkendende, rummelig og inkluderende tilgang til barnet og dets familie. Barnet bruger så vidt muligt som andre børn, Hvidovres institutioner og fritidsliv i bred forstand. Tilbuddet skal give barnet mulighed for en tryg opvækst og i et genkendeligt og forudsigeligt miljø, hvor barnets udvikling sikres gennem kontinuitet i miljøet uden yderligere skift i sine opvækstrammer. Barnet skal under en anbringelse sikres at deres nære relationer og tilknytning til forældre/familie understøttes og uddybes i forhold til det potentiale og de muligheder der eksisterer i forholdet.

Hvidborg har i samarbejde med Hvidovre kommune og LIVSVÆRK, renoveret "det hvide hus" på matriklen i 2016, men henblik på at åbne et "barndomshjem" i Hvidovre kommune. Huset er bygget med 7 børne-/unge værelser på 1. sal i privaten og med stuer, personalerum, to familiebesøgsværelser og 2 aflastningsværelser.

Alle de indskrevne børn og unge skal som udgangspunkt gå i Hvidovre kommunes almene skole og fritidstilbud.

Pædagoger i Barndomshjemmet skal i sammen med familierådgiver, samarbejde med skolerne, så vi sikre at børnene får så kontinuerligt skoletilbud som muligt. Barnet skal gennem anerkendelse og omsorg oplevet kontinuitet og tryghed i sit liv. Målet er at barnet skal have en positiv og god skolegang, uddannelse og job. Og at barnet har bibeholdt/fået et rigt fritidsliv, men venner og gode udviklende fritidsinteresser. Målet er at det lykkes børnene at skabe og fastholde et netværk i nærmiljøet, i form af spejder, fodbold, ungdomsskoler og daglig gang i den lokale folkeskole. Barnet skal under forløbet være i gang med en uddannelse eller et tiltag der kan bringe barnet videre med henblik på at blive et aktivt deltagende medlem af samfundet.

Barnet skal primært undervises i sin kendte skole, idet det dog for en kortere periode ville kunne undervises i Hvidborgs interne skole. Dette dog kun hvis det skønnes relevant og med det faste sigte, at barnet skal sluses tilbage til en af kommunernes skoler eller specialskoler. Barnet skal ligeledes efter endt skolegang støttes i/hjælpes videre til relevant uddannelse, job eller andet.

Grundtanken er at børnene skal vokse op og udgøre en "søskendeflok", hvor afdelingens arbejde med gruppen tager udgangspunkt i og har fokus på det enkelte barns udvikling. Der tages udgangspunkt i barnets egne kompetencer, men også at det har brug for voksen omsorg og nærvær i dagligdagen som basis for den tillid og tryghed, der er basis for deres udvikling. Kulturen og normen på stedet er præget af voksne, der tager ansvar i forhold til børnene og bruger sig selv som rollemodeller for herigennem at opøve barnet i at indgå i sociale relationer. Barnet skal have kontinuerlig kontakt med og accept hos engagerede voksne, der bestræber sig på at det enkelte barn kommer til at opleve huset som sin personlige base i livet. Dette skal tilbydes barnet således at det ud fra egen individuelle udvikling støttes i at få nye kompetencer og færdigheder af såvel social som praktisk art.

Målgruppen: Børn i alderen 5 – 18 år (med mulighed for efterværn til den 23. år) hvis udvikling er/vil være truet såfremt anbringelse ikke foretages. Børnene har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer og har været udsat for omfattende omsorgssvigt fra deres tidligste barndom. Børn, hvor forældre/ familier ikke kan/har evnen til at tilbyde vilkår, der kan sikre barnet den omsorg og tryghed der er basis for barnets stadige positive udvikling. Børnene, hvis evne til tilknytning er begrænset, hvor anbringelse er nødvendig for at sikre barnets udvikling, men hvor en egentlig behandling ikke er skønnes nødvendig. Perspektivet for anbringelsen har længerevarende karakter eller er for hele barn- og ungdommen. Der er således tale om børn, hvor de nære familierelationer fortsat skal understøttes og bevares og hvor skift/adskillelse fra nærmiljøet ønskes undgået. Barndomshjemmet skal kunne inddrage børnenes familier - eller andre i barnets nære netværk og lade forældrene følge og være en del af børnenes liv, så meget som børnene og deres fælles forhold magter. Tanken er at pædagogerne i højere grad guider forældrene end laver reel familiebehandling.

Tilbuddet skal køre som et selvstændigt tilbud i dagligdagen med en afdelingsleder, der primært er på arbejde i dagtimerne og nogen gange om aften. Afdelingslederen høre under Hvidborgs ledelse - forstander /stedfortræder og er en del af Hvidborgs samlede administration.

Personalet er uddannede pædagoger. Pædagogerne skal have en høj grad af personlig integritet og kunne yde troværdig omsorg. Tanken er at Pædagogernes ansættelse skal være langvarig og skal være præget af en forståelse af, at de skal skabe livslange kontakter til børnene. Pædagogerne i barndomshjemmet til have fokus på en relationsorienteret arbejdsform.

Alt personale skal være en del af Hvidborgs interne uddannelser, som pt. indeholder;

- "den refleksive praktikker" - systemisk/narrativ uddannelse

- Mentalisringsbaseret miljøterapi uddannelse.

- FIT uddannelse

- Marte Meo uddannelse og forløb

- Arbejde med Udviklingsprofilen i dagbogsprogrammet - som indeholder dokumentation og effekt i form af notater - mål, indsat og effekt.

 

Der vil som udgangspunkt være 2 pædagoger på arbejde hver aften og 1 pædagog om dagen og der skal være vågennattemedarbejder. Yderligere er der tilknyttet, rengørings og en køkkenressourcer.

På 1 salen er indrettet 7 værelser på 8-15 km2, samt tilknyttet 6 toiletter og badeværelser. Yderligere der en hyggestue/aktivitetsrum på 1 salen. I stueetagen er der indrettet 2 store stuer/spisekøkken, 2 familiebesøgsværelser med eget bad og toilet, 1 personaleværelse med eget bad og toilet og 2 aflastningsværelser med bad og toilet.

Ved behov vil nødvendige og aftalte psykologsamtaler og undersøgelser kunne i værksættes.

Tilbuddet skal kunne udvikle sig i forhold til de enkelte børn der er indskrevet således at tilbuddet i så høj grad som muligt tilgodeser det enkelte barns behov for fortsat udvikling.