Målgruppe


Døgnafdeling og intern skole:

Hvidborg er normeret til 12 døgnbørn i alderen 5 - 14 år.

Målgruppen er primært normaltbegavede børn og unge med tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse eller beslægtede forstyrrelser.  For alle børnene gælder det at de i forskelligt grad, er i psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Børnene har ofte været udsat for omsorgssvigt og har ofte en udadreagerende eller overtilpasset adfærd. Børnene kan også have vanskeligheder inden for opmærksomhed, være præget af angst og selvskadende adfærd, hvis det skønnes, at barnets vanskeligheder kan indeholdes i vores metoder, børnegruppe og fysiske rammer.

Disse forstyrrelser kommer til udtryk ved vedvarende afvigelser i barnets tilknytnings-, kontakt- og adfærdsmønster. De er karakteriseret ved en svagt integreret personlighedsstruktur, hvilket må antages at være udtryk for en tidlig psykologisk forstyrrelse af personlighedsudviklingen snarere end organiske dysfunktioner. Dette udtrykker sig i store psykosociale og indlæringsmæssige vanskeligheder. Det enkelte barns personlighedsstruktur skal dog være tilstrækkeligt udviklet til, at barnet kan etablere en vis kontakt med eget følelsesliv og have potentialer til i en vis udstrækning at reflektere over egen identitet og relation til andre.

 

Børnefamiliehuset:

Den primære målegruppe i huset er børn mellem 5-14 år, der over længere tid er oplevet i mistrivsel i institutionerne/skolen, fritiden eller hjemmet, således, at det derfor vurderes, at barnets fysiske og psykiske udvikling er så truet, at en anbringelse på sigt kan komme på tale.

Målgruppens forældre er forældre med problemstillinger, der i perioder kan komme til at præge børnenes liv negativt. Børnehuset er altså til børn, der har behov for en kvalificeret støtte i det daglige liv og et frirum, der kan medvirke til at sikre dem positiv udvikling. Det vil ofte være flere årige forløb.