Døgninstitution med egen skole


Kilden er en døgninstitution – et behandlingshjem for børn – med egen skole til børn mellem 5 og 14 år. Kilden tilbyder intensiv, tidsafgrænset og professionel døgnbehandling til 12 børn fra hele landet. Vi har egen skole med dagbehandling, små klasser og et tæt samarbejde med Kildens pædagoger. Derudover har vi et særligt fokus på forældresamarbejde og aktiviteter, der inddrager familie og netværk. Vi yder efter aftale individuelt tilpasset behandling til  forældre og evt. søskende. Både her og i hjemmet og med fokus på både udvikling og samvær.

Vi har i det daglige et tæt samarbejde med Børnecenter Hvidborgs øvrige faggrupper i vores behandling af børn og familier. Herunder med vores psykolog, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut, samværshus og forebyggende familietilbud.

Børn på Kilden starter normalt på Skolen på Hvidborg, Vi har et partnerskab med en lokal folkeskole, Risbjergskolen. Kildens børn kan sluses helt eller delvist videre til denne, når de er klar til det.

En anbringelse på Kilden kan give en enestående mulighed for en ny start for et barn og dets familie.

Til top

 

Døgninstitutionens målgruppe


Vores behandlingshjem for børn har 12 pladser til børn fra hele landet. Børnene er fra 5 til 14 år. De er normalt begavede og har ofte været udsat for omsorgssvigt og/eller har en adfærds- eller tilknytningsforstyrrelse. Børnene har psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. De de er blevet vurderet til at have brug for både omsorg og tidsafgrænset behandling for at sætte gang i en positiv udviklingsproces.

Læs mere om prisen og Hvidborgs metodiske visitationsproces . Herunder om hjemmebesøg, brug af metoderne FIT og Drømmevejen til afklaring af målet med anbringelsen og udslusningen fra Hvidborg.

Til top

Børnene på Kilden kommer fra hele landet.

 

Døgninstitutionens rammer understøtter behandlingen


Vores døgninstitution - eller behandlingshjem for børn - Kilden, er en gul murstensvilla centralt placeret midt i Børnecenter Hvidborg med store grønne omgivelser og tæt på nærmiljø og lejlighedsbyggerier. Hvidborg Børnecenters dejlige omgivelser med trampoliner, legeplads og multibane tiltrækker børn fra nabolaget. Det giver Kildens børn ideelle muligheder for i trygge rammer at få legekammerater samt skabe kontakt og udviklingsmuligheder med andre børn på Hvidborg og i Hvidovre.

Alle børn på Kilden har deres eget lyse værelse på cirka 12 kvm. Værelserne er fordelt på 2 etager. Så snart barnet er flyttet ind, hjælper kontaktpersonen barnet med at indrette værelset helt i tråd med barnets ønsker. Kilden har herudover en række fællesstuer og to køkkener, hvor børnene leger, spiser og er sammen med de øvrige børn på Kilden. Der er god plads til at lave en masse ting i fællesskab. Men der er også mulighed for at trække sig og lege sammen færre børn eller alene.

Kildens børn benytter herudover - med støtte fra Kildens pædagoger - de fritids- og kulturtilbud, Hvidovre kommune har.

Til top

Vi har rare fællesstuer, hvor børnene kan hygge - altid med en voksen, der passer på dem.

 

Mentaliseret miljøterapi giver tryg struktur


Hvert barn på Kilden bliver ved indflytning tilknyttet en primærpædagog. Denne pædagog fungerer som tovholder for barnets hverdag. Pædagogen skal varetage praktiske gøremål omkring barnet herunder lægebesøg, tandlæge, kontakt til forældre, tøjindkøb, etc.

Hverdagen og døgnrytmen på Kilden bygger på mentaliseret miljøterapi og er meget forudsigelig og tilrettelagt udfra en struktur som børnene kender. De voksne hjælper børnene ind i strukturen udfra aftaler med hvert enkelt barn.

Det enkelte barn på Kilden ved altid, hvad det skal og hvornår. Dette gælder alt fra vækningen om morgenen over dagens måltider, eftermiddagssamlingen, de familieinddragende aktiviteter og andre strukturerede gøremål til aftenhyggen og den måde barnet puttes på og af hvem.

Alle overgange fra én aktivitet til den næste støttes af en pædagog. Denne hjælper samtidig barnet til at formulere én god ting fra den afsluttede aktivitet – et princip, der i udgangspunktet gælder for alt fra tandbørstning til fodboldtræning.

Døgninstitutionens fokus på struktur, genkendelighed og støtte i dagens mange overgange skaber et miljø, der virker befordrende på det enkelte barn. Både på dets psykiske, sociale og intellektuelle udvikling og på behandlingen af barnets vanskeligheder.

Børnene har hver 14. dag en samtale med deres primærpædagog. Her laver de FIT og taler om barnets mål for hverdagen.

Vi afholder børnemøder én gang ugentligt. Her kan børnene komme med ønsker, forslag og input til hverdagen, og de har både mulighed for at komme til orde lære at lytte til andres meninger.

Vi har mange traditioner året rundt. Vi fejrer fødselsdage, tager på sommerkoloni og inviterer forældre og pårørende til både sommer- og julefest.

Til top

Børnene vænner sig til at sidde sammen og drøfte ting af fælles interesse.

 

Høj faglighed og samarbejde med egen skole


Døgninstitutionen Kilden arbejder med en ramme af mentaliseringsbaseret miljøterapi og med udgangspunkt i en moderne forståelse af den psykodynamiske udviklingspsykologi. Det betyder, at vi gennem struktur, genkendelighed og mentalisering i dagligdagen gør børnene så trygge, at vi – og de – kan arbejde med deres indre forståelse af dem selv, deres holdninger, adfærd og livssyn.

Vores Døgninstitution benytter en række løsningsfokuserede og narrative metoder som Drømmevejen og eksternalisering. Via Marteo Meo kan vi arbejde relationelt og fokusere på det, der virker. FIT (Feedback Informed Treatment) giver os vigtige informationer om vores arbejde fra barnets perspektiv.

Kildens faste medarbejdere har alle en mellemlang eller lang uddannelse. Alle, der har været ansat i to år, er i gang med en kompetencegivende efteruddannelse i enten Marte Meo, systemisk/narrativ eller mentaliseret miljøterapi.

Døgninstitutionens normering er høj. Det sikrer, at der altid er voksne omkring barnet og børnegruppen, der kan spejle, støtte, guide og udfordre. Kilden har en fast tilknyttet psykolog og socialrådgiver. Det tværprofessionelle team sætter retningen for behandlingen af det enkelte barn.

Læs mere om Kildens faglighed, menneskesyn og værdier.

Døgninstitutionen - behandlingshjemmet for børn - arbejder tæt sammen med vores interne skole, Skolen på Hvidborg.

Til top

Kildens normering er høj, og vi udfører behandling 24/7.

 

Forældre og lokalmiljø tæt på døgninstitutionen


Vores behandlingshjem for børn/døgninstitution og dets udstrakte samarbejdskultur afspejler vores faglighed.

Vi har daglig eller ugentlig kontakt med alle børnenes forældre og netværk, der kommer på besøg, deltager i aktiviteter, modtager familiebehandling og tages med på råd.

Vi har tæt opfølgning - ofte hver 6. uge - med anbringende kommune om retning og mål for behandlingen.

Vi har tæt kontakt til de fritidsaktiviteter i lokalmiljøet, som børnene deltager i - fx spejderlederen, fodboldtrænere, danselæreren - så vi kan tage eventuelle udfordringer her med i behandlingen.

Vi har tæt kontakt til fagfolk som læge, sundhedsplejerske og tandlæge - fx får alle børn et sundhedstjek, når de anbringes og herefter én gang årligt.

Vi støtter og samarbejder - afhængigt af behov - med det sted, barnet udsluses til efter endt ophold på døgninstitutionen, hvad enten det er eget hjem, en plejefamilie eller et socialpædagogisk opholdssted.

Til top

Vores tætte opfølgning bygger på omhyggelig dokumentation, FIT og tværfaglige drøftelser.